تفریحات

فرزندان بازنشستگان

نحوه ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

1
نحوه ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

نحوه ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان دکتر اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز ثبت نام اینترنتی تسهیلات و وام ازدواج فرزندان بازنشسته ها خبر داد. در ادامه جزئیات و آدرس سایت اینترنتی و زمان ثبت نام برای وام ازدواج 20 میلیونی فرزندان بازنشستگان کشوری cspf.ir را در مجله ...