علم تعبیر خواب

تعبیر خواب چیست؟ + تعبیر خواب از نظر اسلام و علمی

386
تعبیر خواب چیست؟ + تعبیر خواب از نظر اسلام و علمی

تعبیر خواب چیست؟ + تعبیر خواب از نظر اسلام و علمی بدانید که علم تعبیر خواب علمی است شریف و بزرگ که خداوند این علم را به حضرت یوسف آموخت. ابن عباس می گوید: اولین چیزی که خداوند از نبوت به حضرت رسول عطا نمود این بود که فرشته ی مقرب در ...