علت سستی بدن

خوراکی ها و غذاهای مفید از بین بردن بی حالی و سستی بدن

0
خوراکی ها و غذاهای مفید از بین بردن بی حالی و سستی بدن

خوراکی ها و غذاهای مفید از بین بردن بی حالی و سستی بدن سستی بدن : تجربه نشان داده است که در خیلی از افراد بیش از 80 درصد علل پنهان خستگی دائم و سستی بدن و بی حالی ،و از دست دادن انگیزه و شادابی ، منشاء روحی و روانی ...