طرح میثاق 2

۲۴ شرط برای بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان غایب ۹۸ – ۹۹

0
۲۴ شرط برای بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان غایب ۹۸ – ۹۹

24 شرط برای بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان غایب 98 - 99 بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازی با 24 شرط قابل اجرا و نهایی شد و این طرح تحت عنوان طرح میثاق 6 نام گذاری شده است در این بخشنامه که در آن تاکید زیادی روی سیاست های قرارگاه مهارت آموزی سربازان ...