شعر

شعر ، سرزمینی عجیب در میان قلب و روح ما

0
شعر ، سرزمینی عجیب در میان قلب و روح ما

شعر ، سرزمینی عجیب در میان قلب و روح ما شعر یکی از عجایب انسان ها و علایق خاص آن ها این است که دوست دارند برای هر چیزی تعریفی داشته باشند و همین تعریف کردن است که بعدها مفهوم بزرگی چون علم را پدید می آورد. هر چند این " ...