شعر خواندن

۸ دلیلی که به شما می گوید چرا انسان ها به شعر احتیاج دارند

0
۸ دلیلی که به شما می گوید چرا انسان ها به شعر احتیاج دارند

چرا انسان ها به شعر احتیاج دارند شعر یعنی نکته ظریف و باریک و شاعر کسی است که نسبت به نکات ظریف و باریک دور و بر ما حساس است. شاعران شاید فیلسوفانی باشند که به جای اینکه برای بیان تاملات و مکاشفات خود از اصطلاحات پیچیده استفاده کنند از مواد ...