شرایط بیمه بیکاری

آدرس سایت بیمه بیکاری برای درخواست حقوق بیکاری + سامانه prkar.mcls.gov.ir

0
آدرس سایت بیمه بیکاری برای درخواست حقوق بیکاری + سامانه prkar.mcls.gov.ir

آدرس سایت بیمه بیکاری برای درخواست حقوق بیکاری + سامانه جامع روابط کار prkar.mcls.gov.ir ثبت نام و درخواست بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار به نشانی https://prkar.mcls.gov.ir از سال 1402 ببعد انجام می گیرد. بیمه شدگانی که از کار بیکار شدند و واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری به دلیل بروز حوادث ...