زمان افزایش حقوق بازنشستگان

زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷

0
زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷

زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان سال 97 زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان : بازنشستگان مابه التفاوت فروردین ماه را در ماه های بعدی دریافت خواهند کرد به دنبال عدم ابلاغ میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷، افزایش حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال نشد. بازنشستگان بعد از ابلاغ این ...