دعای دفع بلا

متن دعای هفتم صحیفه سجادیه با ترجمه فارسی برای دفع بلا

0
متن دعای هفتم صحیفه سجادیه با ترجمه فارسی برای دفع بلا

متن دعای هفتم صحیفه سجادیه با ترجمه فارسی برای دفع بلا خواندن دعای هفتم صحیفه سجادیه را رهبر انقلاب برای دفع بلا توصیه کردند که ما نیز در این بخش از حرف تازه فضائل و توجمه کامل فارسی و علت خواندن و آثار و نشانه های این دعا برای دفع بلایا ...