دستور قضایی فیلتر اینستاگرام

دستور قضایی فیلترینگ اینستاگرام صادر شد

3
دستور قضایی فیلترینگ اینستاگرام صادر شد

دستور قضایی فیلترینگ اینستاگرام صادر شد فیلترینگ اینستاگرام : سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست خبر از صدور حکم قضایی برای فیلتر اینستاگرام داد. دستور قضایی فیلترینگ اینستاگرام جاویدنیا با اشاره به این که طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ترافیک اینستاگرام از یک سطح نباید ...