درب بازکن

ویژگی های آیفون تصویری خوب و مناسب را بشناسیم

0
ویژگی های آیفون تصویری خوب و مناسب را بشناسیم

سیستم ارتباطی که ما به آن آیفون تصویری میگوییم، درواقع مکملی از آیفون های صوتی قدیمی می باشد. یکی از مشخصه های بسیار عالی این وسیله آن است که شخص میتواند فردی که در پشت درب میباشد را مشاهده کند واگر مایل باشد در را برای او باز کند.آیفون های تصویری ...