درآمد دهک های اول تا دهم در سال 1402

درآمد دهک های اول تا دهم در سال ۱۴۰۲ مشخص شد + میزان درآمد متوسط

0
درآمد دهک های اول تا دهم در سال ۱۴۰۲ مشخص شد + میزان درآمد متوسط

درآمد دهک های اول تا دهم در سال 1402 مشخص شد + میزان درآمد متوسط مبلغ و میران درآمد دهک های اول تا دهم در سال 1402 - 1403 از 3 میلیون تا 35 میلیون براورده است. در واقع اگر درآمد متوسطه ماهیانه خانواده ای سه میلیون و ۵۳۷ هزار تومان ...