داروی فاویپیراویر برای کرونا

موارد مصرف و کاربردهای داروی فاویپیراویر Favipiravir

0
موارد مصرف و کاربردهای داروی فاویپیراویر Favipiravir

موارد مصرف و کاربردهای داروی فاویپیراویر Favipiravir داروی فاویپیراویر با نام اصلی Favipiravir مرحله بالینی شامل ۳۴۰ بیمار در ووهان و شنژن داشته و در ادامه توضیحاتی درباره این دارو و موارد مصرف و آیا واقعا کرونا را درمان میکند؟ و ماجرای مصاحبه دکتر محمدرضا هاشمیان و دربارهاین دارو و پایخ ...