تفریحات

خودکشی دانشجوی حقوق

ماجرای خودکشی دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3
ماجرای خودکشی دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ماجرای خودکشی دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی خودکشی دانشجوی حقوق : یکی از دانشجویان حقوق دانشگاه شهیدبهشتی با پرتاب خود از ساختمان دانشکده حقوق خودکشی کرد. به گزارش گروه حوادث ، امروز یکی از دانشجویان پسر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با نام محمد علیجانی، ورودی 95 با پرتاب خود از ساختمان ...