خواص خیرچا خیارک

موارد مصرف و طبع و خواص میوه کمبوزه (خیرچا ،کالک)

0
موارد مصرف و طبع و خواص میوه کمبوزه (خیرچا ،کالک)

موارد مصرف و طبع و خواص میوه کمبوزه (خیرچا ،کالک) + تصاویر خیرچا یا کمبزه میوه تل خیرچا یا کمبوزه در زبان ترکی و آذری به آن "خرچه"یا "خیرچا" یا "تئل خرچا"، "خیارچه"، "کنبزه" ، "کالک"و "کمبیزه" از دیگر اسامی کمبوزه است. گفته میشود و اسم فارسی آن کمبوزه است که ...