حمله به سلمان رشدی در نیویورک

فیلم کامل لحظه حمله به سلمان رشدی با چاقو و واکنش ها را ببینید

4
فیلم کامل لحظه حمله به سلمان رشدی با چاقو و واکنش ها را ببینید

فیلم کامل لحظه حمله و زدن ضربات چاقو به سلمان رشدی و واکنش ها را ببینید در فیلم حمله به سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در نیویورک که در حال سخنرانی در یک مرکز آموزش غیرانتفاعی به نام مرکز «چوتوکوآ» در 12 اوت 2022 همراه جزئیات با عکس ...