حرفهای کوبیاک درباره مردم ایران

ماجرای توهین کوبیاک کاپیتان والیبال لهستان به مردم ایران

1
ماجرای توهین کوبیاک کاپیتان والیبال لهستان به مردم ایران

ماجرای توهین کوبیاک کاپیتان والیبال لهستان به مردم ایران توهین کوبیاک به مردم ایران : او گفته: «ایرانی‌ها همیشه طوری وانمود می‌کنند که انگار بی‌گناه و بسیار عالی و خونگرم هستند و در مقابل ما بدترین آدم‌های دنیا هستیم، ولی به نظر من آن‌ها مردمی بدذات و لعنت‌شده هستند. صابر محمدی در ...