ثبت نام واکسن کرونا برای اتباع

نحوه ثبت نام اتباع برای واکسن کرونا در سامانه salamat.gov.ir با جزئیات

0
نحوه ثبت نام اتباع برای واکسن کرونا در سامانه salamat.gov.ir با جزئیات

آغاز ثبت نام واکسن کرونا برای اتباع خارجی + شرایط اتباع غیرقانونی ثبت‌نام اتباع خارجی مجاز برای واکسن کرونا آغاز شد و اتبلاع خارجی مجاز می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir برای تزریق واکسن کرونا اقدام کنند، اما، برای اتباع غیرقانونی در مراحل بعدی واکسیناسیون اتباع غیرقانونی و فاقد مجوز ...