ثبت نام در سامانه ثمن

راهنمای ثبت نام در سامانه مسکن رئیسی در saman.mrud.ir + راهنمای ثبت نام در سامانه ثمن

7
راهنمای ثبت نام در سامانه مسکن رئیسی در saman.mrud.ir + راهنمای ثبت نام در سامانه ثمن

راهنمای ثبت نام در سامانه مسکن رئیسی در saman.mrud.ir + راهنمای ثبت نام در سامانه ثمن ثبت نام طرح مسکن حمایتی رئیسی در طرح جهش مسکن از 28 مهر 1400 در 31 استان مسکن ارزان برای همه مستاجران و افراد فاقد مسکن آغاز شد. متقاضیان و واجدین شرایط ثبت نام مسکن ...