تور

در هر فصلی به کجا سفر کنیم و چگونه؟

0
در هر فصلی به کجا سفر کنیم و چگونه؟

تابستان بهترین فرصت برای سفر است و خانواده ها اغلب تصمیم میگیرند در این فصل به سفر بروند. با این حال آمارها میگویند فقط نیمی از خانواده های ایرانی در طول تابستان بار سفر میبندند و آن نصف دیگر حتی یک بار هم از شهر و روستای خود خارج نمیشوند ...