تفریحات

تقارن امتحانات نهایی با ماه رمضان

تاریخ امتحانات نهایی خرداد امسال بخاطر ماه رمضان تغییر میکند؟

0
تاریخ امتحانات نهایی خرداد امسال بخاطر ماه رمضان تغییر میکند؟

تاریخ امتحانات نهایی خرداد امسال بخاطر ماه رمضان تغییر میکند؟ تاریخ امتحانات نهایی خرداد : رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تقارن ماه رمضان با برگزاری امتحانات نهایی گفت: باید طبق قانون امتحانات را برگزار کنیم و اجازه جا به جایی زمانی امتحانات نهایی را نداریم. عبدالرسول عمادی ...