تفاوت RDW-SD و RDW-CV

RDW در آزمایش خون چیست؟ تفسیر ساده RDW

0
RDW در آزمایش خون چیست؟ تفسیر ساده RDW

RDW، در آزمایش خون به معنی ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز می باشد. RDW در آزمایش خون چیست؟ تفسیر و نتیجه آزمایش ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز چیست؟ در ادامه به توضیح کامل تر آزمایش RDW، علل افزایش و کاهش آن و نتیحه و تفسیر آن ...