تعبیر خواب گوشواره گم کردن

تعبیر دیدن گوشواره در خواب

4
تعبیر دیدن گوشواره در خواب

تعبیر دیدن گوشواره در خواب تعبیر خواب گوشواره : گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است. اگر زنی در خواب دید گوشواره ای از طلا به گوش دارد، دارای ...