تعبیر خواب پا

تعبیر دیدن پا در خواب

0
تعبیر دیدن پا در خواب

تعبیر دیدن پا در خواب تعبیر خواب پا : معبران پا را در خواب به شکلهای مختلفی تعبیر میکنند. برخی معبران پا را زن و برخی دیگر دیدن هر دو پا را پدر و مادر میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پا را آماده کردایم. تعبیر ...