ticket

تعبیر خواب ویران کردن مسجد

تعبیر دیدن ویرانی در خواب

0
تعبیر دیدن ویرانی در خواب

تعبیر دیدن ویرانی در خواب تعبیر خواب ویرانی : دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی ...