تعبیر خواب وضو گرفتن با آب ناپاک

تعبیر دیدن وضو گرفتن در خواب

0
تعبیر دیدن وضو گرفتن در خواب

تعبیر دیدن وضو گرفتن در خواب تعبیر خواب وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که در آب صاف و زلال وضو مي سازد از غم و رنج رهايي مي يابد. تعبیر ...