تعبیر خواب مهمانی رفتن

تعبیر دیدن مهمانی در خواب – تعبیر خواب ضیافت

0
تعبیر دیدن مهمانی در خواب – تعبیر خواب ضیافت

تعبیر دیدن مهمانی در خواب - تعبیر خواب ضیافت تعبیر خواب مهمانی : اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، ...