قاصدک 24

تعبیر خواب مرغ

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

3
تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب تعبیر خواب مرغ و خروس : ماکیان از جمله مرغ و خروس در زندگی انسان نقش بسیار مهمی را در تغذیه به عهده دارند از حلال گوشتان هستند و یکی از نعمت های خوب خداوند به بشر. دیدن مرغ و خروس در خواب نیز ...