تفریحات

تعبیر خواب ماکیان

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

8
تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب تعبیر خواب مرغ و خروس : ماکیان از جمله مرغ و خروس در زندگی انسان نقش بسیار مهمی را در تغذیه به عهده دارند از حلال گوشتان هستند و یکی از نعمت های خوب خداوند به بشر. دیدن مرغ و خروس در خواب نیز ...