تعبیر خواب ظرف چینی

تعبیر دیدن ظرف در خواب

3
تعبیر دیدن ظرف در خواب

تعبیر دیدن ظرف در خواب تعبیر خواب ظرف : دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است . دیدن ظروف چینی در خواب، رسیدن به موفقیت های بزرگ در زندگی است. اگر خواب ببینید ویترین هایی پر از ظروف درخشان ...