تفریحات

تعبیر خواب سایه درخت

تعبیر دیدن سایه آدم و سایه درخت و سایه های سیاه در خواب

0
تعبیر دیدن سایه آدم و سایه درخت و سایه های سیاه در خواب

تعبیر دیدن سایه آدم و سایه درخت و سایه های سیاه در خواب تعبیر خواب سایه و دیدن سایه آدم و سایه درخت و اشیا و سایه اشباح و ....را از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور دنیا در مجله حرف تازه بخوانید سایه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ...