تعبیر خواب ساختن مسجد

تعبیر دیدن مسجد در خواب

0
تعبیر دیدن مسجد در خواب

تعبیر دیدن مسجد در خواب تعبیر خواب مسجد : دیدن مسجد در خواب معنای بسیار خوبی دارد . دیدنش نشان از خیر و شادی است.پایدار بودن در زندگی و حفظ کردن دین است. عده ای در این باب گفته اند اگر مسجد را در خواب دیدید بدانید که شما در جستجوی زنی ...