تعبیر خواب دندان لق

تعبیر دیدن دندان در خواب

0
تعبیر دیدن دندان در خواب

تعبیر دیدن دندان در خواب تعبیر خواب دندان : تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان ...