تعبیر خواب دندان شکسته

تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

0
تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب تعبیر خواب شکستن دندان : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب دندانهایتان را ببینید ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دندان و دندان شکسته را آماده کردایم. اول از همه باید بدانید که تمامی خوابهایی ...

تعبیر دیدن دندان در خواب

0
تعبیر دیدن دندان در خواب

تعبیر دیدن دندان در خواب تعبیر خواب دندان : تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان ...