تعبیر خواب در کشتی بودن

تعبیر دیدن کشتی در خواب

0
تعبیر دیدن کشتی در خواب

تعبیر دیدن کشتی در خواب تعبیر خواب کشتی : کشتي پايگاهي است که بر آن قرار مي گيريم تا از آب بگذريم. آب خود آيت رحمت است و مصداق آيه شريفه ( و من الما کل شيئي حي) حيات طبيعت و انسان به وجود آب بستگي دارد اما همين آيه رحمت ...