تعبیر خواب دریای سیاه

تعبیر دیدن دریا در خواب

4
تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر دیدن دریا در خواب تعبیر خواب دریا : دریا در خواب پادشاهي است، يا عالمي. اگر بيند كه آب دريا روشن و صاف است، دليل كه پادشاه عالم و فاضل است. اگر تيره و صاف بود، دليل كه مفسد و ظالم است. اگر بيند كه از آب دريا برخي بخورد، ...