تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

0
تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

تعبیر خواب پریدن از ارتفاع تعبیر خواب پریدن : پرواز کردن و یا پریـدن از ارتفاع در تعبیر بسیاری از معبران خوب است . و به نوع خواب تعبیر آن تغییر میکند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پرش از ارتفاع را آماده کردایم. تعبیر خواب پریدن ...

تعبیر دیدن پدر در خواب

0
تعبیر دیدن پدر در خواب

تعبیر دیدن پدر در خواب تعبیر خواب پدر : در خوابها دیدن پدر و مادر بسیار اتفاق می افتد. بسیاری از معبران هستند که برای دیدن پدر در خواب تعبیرهای گوناگونی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پدر را آماده کردایم. تعبیر خواب پدر ابن سیرین ابن ...

تعبیر دیدن پا در خواب

0
تعبیر دیدن پا در خواب

تعبیر دیدن پا در خواب تعبیر خواب پا : معبران پا را در خواب به شکلهای مختلفی تعبیر میکنند. برخی معبران پا را زن و برخی دیگر دیدن هر دو پا را پدر و مادر میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پا را آماده کردایم. تعبیر ...

تعبیر خواب پیر شدن در خواب

0
تعبیر خواب پیر شدن در خواب

تعبیر خواب پیر شدن در خواب تعبیر خواب پیر شدن : پیری امری است اجتناب ناپذیر که فرد در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. پیری روندی انکارناپذیر است اما سرعت آن در افراد متفاوت است. در کل پیر شدن در خواب برای بیننده خواب خوب است ...

تعبیر دیدن پروانه در خواب

0
تعبیر دیدن پروانه در خواب

تعبیر دیدن پروانه در خواب تعبیر خواب پروانه : پروانه ها زیبا و بی خطر هستند ولی عمر کوتاهی دارند. از این رو بسیاری از معبران پروانه را به هوسهای زودگذر میدانند. تعبیر خواب پروانه محمد بن سیرین محمد بن سیرین گوید: پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی ...

تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

0
تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب تعبیر خواب پستان : به تعبیر معبران دیدن پستان در خواب به نوع خواب بستگی دارد . در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب پستا را اماده کردایم. تعبیر خواب پستان امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پستان عبارتند از: ...

تعبیر دیدن پرواز کردن در خواب

0
تعبیر دیدن پرواز کردن در خواب

تعبیر دیدن پرواز کردن در خواب تعبیر خواب پرواز کردن : پرواز کردن یکی از آرزویهای دیرینه انسان است. انسان در رویا و خیال همیشه به فکر بال پرواز بوده و هست . به طوری که پرواز کردن در خواب نیز برای انسان لذت بخش است. تعبیر خواب پرواز به گفته ...

تعبیر دیدن جن و پری در خواب

0
تعبیر دیدن جن و پری در خواب

تعبیر دیدن جن و پری در خواب تعبیر خواب جن : برخی معبران دیدن جن در خواب را خوب و برخی آن را دشمن میدانند . تعبیر خواب جن و پری با هم فرق دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب جن و پری را برای ...

تعبیر دیدن پسر در خواب

0
تعبیر دیدن پسر در خواب

تعبیر دیدن پسر در خواب تعبیر خواب پسر : دیدن پسر در خواب به تعبیر معبران غربی با معبران اسلامی متفاوت است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پسر را برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب پسر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند که اگر ...

تعبیر دیدن پیامبران در خواب + دیدن انبیا و امامان در خواب

0
تعبیر دیدن پیامبران در خواب + دیدن انبیا و امامان در خواب

تعبیر دین پیامبران در خواب + دیدن انبیا و امامان در خواب تعبیر خواب پیامبران و انبیا : پیامبران و امامان برای هدایت و رستگاری انسانها انتخاب شدند و نوید روزهای خوب و راحت را برای انسانها دارند. در حالت کلی دیدن پیامبران و انبیا در خواب خوب است و شگون ...