تعبیر خواب حرف و

تعبیر دیدن قورباغه در خواب

0
تعبیر دیدن قورباغه در خواب

تعبیر دیدن قورباغه (وزغ) در خواب تعبیر خواب قورباغه : قورباغه ها از جمله موجودات دوزیستی هستند که هم در آب و هم در خشکی زندگی میکنند. شکل قورباغه برای بسیاری از افراد زیاد خوش آیند نیست. معبران برای قورباغه تعبیرهای متفاوتی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف ...

تعبیر دیدن وضو گرفتن در خواب

0
تعبیر دیدن وضو گرفتن در خواب

تعبیر دیدن وضو گرفتن در خواب تعبیر خواب وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که در آب صاف و زلال وضو مي سازد از غم و رنج رهايي مي يابد.تعبیر ...

تعبیر دیدن ویرانی در خواب

0
تعبیر دیدن ویرانی در خواب

تعبیر دیدن ویرانی در خواب تعبیر خواب ویرانی : دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی ...

x