تعبیر خواب حرف غ

تعبیر دیدن غرق شدن در خواب

0
تعبیر دیدن غرق شدن در خواب

تعبیر دیدن غرق شدن در خواب تعبیر خواب غرق شدن : شنا کردن همیشه با ترس از غرق شدن همراه است. به تعبیر بسیاری از معبران غرق شدن در خواب بد نیست و برای بیننده خواب زیاد بد نیست بهتر اینکه نجات پیدا کند. تعبیر خواب غرق شدن حضرت امام جعفر صادق(ع) حضرت ...

تعبیر دیدن غاز (اردک) در خواب

0
تعبیر دیدن غاز (اردک) در خواب

تعبیر دیدن غاز (اردک) در خواب تعبیر خواب غاز : تعبیر دیدن غاز و اردک در خواب نیز مانند حیوانات دیگر بیشتر بستگی به اهلی بودن یا وحشی بودن آن دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب غاز و اردک را برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

0
تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب تعبیر خواب غذا : توجه داشته باشید که دیدن غذا خوردن در خواب خوب است اما برای اینکه خواب شما درست تعبیر شود , دیدن شوری , شیرینی و تلخی غذا و طعام در خواب مهم است . ما در این مطلب از مجله ...