تعبیر خواب حرف ض

تعبیر دیدن حرم در خواب

5
تعبیر دیدن حرم در خواب

تعبیر دیدن حرم در خواب تعبیر خواب حرم : رفتن به حرم و زیارت معصومین حالمان را خوب میکند و احساس آرامش میکنیم. دیدن حرم در خواب به تعبیر معبران بد نیست و جای نگرانی برای بیننده خواب وجود ندارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر ...

تعبیر دیدن مهمانی در خواب – تعبیر خواب ضیافت

0
تعبیر دیدن مهمانی در خواب – تعبیر خواب ضیافت

تعبیر دیدن مهمانی در خواب - تعبیر خواب ضیافت تعبیر خواب مهمانی : اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، ...