تعبیر خواب حرف ذ

تعبیر دیدن قربانی کردن در خواب – تعبیر خواب ذبح کردن

2
تعبیر دیدن قربانی کردن در خواب – تعبیر خواب ذبح کردن

تعبیر دیدن قربانی کردن در خواب - تعبیر خواب ذبح کردن تعبیر خواب قربانی کردن : قربانی کردن از قدیم الایام در میان ادیان و قومیتها رواج داشته جالب اینکه در مذاهب و حکومتهای باستانی ذبح کردن انسان رواج داشته است البته به صورتهای گوناگون مثلا زنده به گور کردن یا ...