تعبیر خواب حرف خ

تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب

4
تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب

تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب تعبیر خواب خواهر و برادر : دیدن خواهر یا برادر در خواب خوابی است معمول که شاید بسیار پیش بیاید که یک فرد به کرار این خواب را دیده باشد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خواهر ...

تعبیر دیدن خرگوش در خواب

1
تعبیر دیدن خرگوش در خواب

تعبیر دیدن خرگوش در خواب تعبیر خواب خرگوش : خرگوش حیوانی گیاه خوار است که زیبا و چابک و زادوولد بسیارمییکند و بیشتر غذای حیوانات شکارچی میشود. بیشتر معبران خرگوش را به زن و فرزند و یا مال کم تعبیر میگنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای ...

تعبیر دیدن خوک در خواب

1
تعبیر دیدن خوک در خواب

تعبیر دیدن خوک در خواب تعبیر خواب خوک : ما که خوکها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می شناسیم, در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گِل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. ...

تعبیر دیدن خرس در خواب

0
تعبیر دیدن خرس در خواب

تعبیر دیدن خرس در خواب تعبیر خواب خرس : خرس ها حیواناتی تنومند و قدرتمند هستند. دیدن خرس در خواب به تعبیر معبران مختلف است . ولی اکثر معبران خرس را به مشکل و دشمن تعبیر میکنند. تعبیر خواب خرس ابن سیرین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خرس، دشمنی است که پست و فرومایه ...

تعبیر دیدن خندیدن در خواب

1
تعبیر دیدن خندیدن در خواب

تعبیر دیدن خندیدن در خواب تعبیر خواب خنده : به تعبیر برخی معبران اسلامی و معبران غربی خنده در خواب بستگی به شدت آن دارد . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خنده را آماده کردایم. تعبیر خواب خنده امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ...

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

6
تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب تعبیر خواب مرغ و خروس : ماکیان از جمله مرغ و خروس در زندگی انسان نقش بسیار مهمی را در تغذیه به عهده دارند از حلال گوشتان هستند و یکی از نعمت های خوب خداوند به بشر. دیدن مرغ و خروس در خواب نیز ...

تعبیر دیدن خون در خواب

3
تعبیر دیدن خون در خواب

تعبیر دیدن خون در خواب تعبیر خواب خون : رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون ...