تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه

0
تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه

تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه و جمعیت سیاهپوش در خواب و حضور چند نفر سیاه پوش در خانه مان و حکمت دیدن این خواب را در سایت حرف تازه بخوانید دیدن رنگ مشکی در خواب و شلوغی و جمعیت زیاد در خواب نشانه‌های ...

تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد

0
تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد

تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد تعبیر خواب جشن تولد و دیدن جشن تولد خودم در خواب و همچنین دیدن مراسم جشن تولد دوستان و فامیل و همسر و فرزند و دیدن کیک تولد و روشن کردن و فوت کردن شمع تولد را از دیدگاه ...

تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

0
تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

تعبیر دیدن جوجه تیغی (خارپشت) در خواب تعبیر خواب جوجه تیغی : بسیاری از معبران دیدن خارپشت در خواب را خوب نمیدانند مگر آنکه در خواب جوجه تیخی را کشته و یا از خود دور کنید. این جانور به‌وسیلهٔ خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع می‌کند. ما در این ...

تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

0
تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب تعبیر خواب جهنم : دیدن جهنم در خواب به اشکال مختلف به تعبیر بسیاری از معبران به عمل و کردار فرد در این دنیا اشاره دارد. دوزخ یا جهنم در بسیاری عقاید مذهبی و اسطوره‌ای، مکانی برای عذاب ابدی، اغلب پس از رستاخیز، در زندگی ...

تعبیر دیدن جن و پری در خواب

0
تعبیر دیدن جن و پری در خواب

تعبیر دیدن جن و پری در خواب تعبیر خواب جن : برخی معبران دیدن جن در خواب را خوب و برخی آن را دشمن میدانند . تعبیر خواب جن و پری با هم فرق دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب جن و پری را برای ...

تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب

0
تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب

تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب تعبیر خواب فریاد زدن : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب فریاد میکشید. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب داد و فریاد در خواب به تعبیر برخی معبرین را برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب فریاد امام ...

تعبیر دیدن جغد در خواب

0
تعبیر دیدن جغد در خواب

تعبیر دیدن جغد در خواب تعبیر خواب جغد : جغد حیوانی است شب رو یعنی در هنگام شب به شکار می رود و دارای بینایی و شنوایی بسیار قوی میباشد. بیشتر معبرین جغد را یک دزد یا یک انسان خبیث تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر دیدن گندم در خواب

0
تعبیر دیدن گندم در خواب

تعبیر دیدن گندم در خواب تعبیر خواب گندم : تعبیر خواب گندم و جو همانند هم است , گندم و جو در تغذیه و سلامت انسان تاثیر بسیار مهمی دارد. دیدن گندم در خواب بسیار خوب است . دیدن گندم در شرایطی که خشک باشد , پاک شده باشد و یا ...

تعبیر دیدن لباس در خواب – تعبیر خواب جامه

0
تعبیر دیدن لباس در خواب – تعبیر خواب جامه

تعبیر دیدن لباس در خواب-تعبیر خواب جامه تعبیر خواب لباس : دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف را دیده است. اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی ...

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

0
تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب

تعبیر دیدن مرغ و خروس در خواب تعبیر خواب مرغ و خروس : ماکیان از جمله مرغ و خروس در زندگی انسان نقش بسیار مهمی را در تغذیه به عهده دارند از حلال گوشتان هستند و یکی از نعمت های خوب خداوند به بشر. دیدن مرغ و خروس در خواب نیز ...