تعبیر خواب انگشت دست

تعبیر دیدن انگشت در خواب

0
تعبیر دیدن انگشت در خواب

تعبیر دیدن انگشت در خواب تعبیر خواب انگشت : برای تعبیر خواب انگشتان باید به جزئیات خواب دقت داشت چون در تعبیر این نوع خوابها بسیار مهم است. معبرای برای تعبیر خواب انگشتان تعابیر متفاوتی دارند. انگشتان هر دست که به ترتیب از سمت انگشت شست: انگشت شست، انگشت اشاره یا ...