تفریحات

تعبیر خواب اشک

تعبیر دیدن گریه کردن در خواب + تعبیر خواب اشک ریختن

8
تعبیر دیدن گریه کردن در خواب + تعبیر خواب اشک ریختن

تعبیر دیدن گریه کردن در خواب تعبیر خواب گریه  : اشک ریختن یا گریه کردن در خواب شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده است. گریه کردن در بیداری شاید از غم , اندوه و یا شادی بیش از حد باشد , در خواب نیز گریه کردن به شادی و بعضی وقتها ...