تحقیر پول ایران در مسابقه تلویزیونی افغانستان

فیلم کامل / تحقیر و تمسخر پول ایران در مسابقه شبکه طلوع افغانستان را بببنید

3
فیلم کامل / تحقیر و تمسخر پول ایران در مسابقه شبکه طلوع افغانستان را بببنید

ویدئو تحقیر ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان و ماجرای تحقیر پول ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان چیست؟ در یک مسابقه تلویزیونی در شبکه‌ای افغان، با مسخره کردن ارزش پول ملی ایران توسط افغان ها مورد توجه کاربران ایرانی و اندوه آنها در فضای مجازی شده است. تمسخر واحد ...