اختلال شخصیتی چیست

اختلالات شخصیت چه هستند؟

0
اختلالات شخصیت چه هستند؟

اختلالات شخصیتی الگوهای دیرینه ای از تفکر و رفتار است که منجر به بروز مشکلات در روابط بین فردی می شود و ممکن است باعث ایجاد اختلال یا پریشانی در فرد مبتلا به این اختلال شود. یک اختلال شخصیت ممکن است منعکس کننده ترکیب بالقوه مختل کننده صفات شخصیتی، مانند کم-سازگاری ...