تفریحات

ابوعلی شیبانی پیشگو

بیوگرافی ابوعلی شیبانی + پیشگویی های ابو علی شیبانی

15
بیوگرافی ابوعلی شیبانی + پیشگویی های ابو علی شیبانی

بیوگرافی ابوعلی شیبانی + پیشگویی های ابو علی شیبانی ابوعلی شیبانی یک پیشگو می باشد. ابوعلی شیبانی یک پیشگوی عرب است که به علت پیشگویی های جالب توجه اش تا این حد شناخته شده است. ابوعلی شیبانی پیشگویی هایی نموده که بسیاری از آن ها درست بوده است.همین درست بودن پیشگویی های ...