ابرهای سبز

ماجرای فیلم ابرهای سبز در آسمان خنج استان فارس + جزئیات و علت

3
ماجرای فیلم ابرهای سبز در آسمان خنج استان فارس + جزئیات و علت

فیلمی از ابرهای سبز رنگ در شهر خنج استان فارس آسمان دست به دست میچرخد که کمتر در خاورمیانه دیده میشود و بیشتر در آمریکا هنگام وقوع ترنادو و طوفان سهمگین مشاهده میشود. این پدیده باعث وحشت و هراس مردم شده است فیلم را در مجله اینترنتی حرف تازه ببینید. فیلم ...