آموزش مسواک زدن به کودکان

آموزش صحیح مسواک زدن و استفاده از نخ دندان

0
آموزش صحیح مسواک زدن و استفاده از نخ دندان

آموزش صحیح مسواک زدن و استفاده از نخ دندان مسواک زدن : هدف اصلی از مسواک زدن پاک کردن کلیه مواد غذایی و پلاکهای دندانی که حاوی رسوبات مختلف حاوی انواع میکرو ارگانیسمهای تخریب کننده دندان میباشند و روزانه بر روی دندانها شکل میگیرند. اکثرا برای مسواک زدن صحیح کمتر کسی ...